Polityka prywatności

Wstęp

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem z usług oferowanych przez Zeco Pozytywna Energia (dalej: “Firma”).

Administratorem danych jest

ZECO Pozytywna Energia Sp. z o.o. ul. Bajki 5B/7 Rotmanka 83-010.

Dane osobowe i ich ochrona

  1. Zakres zbieranych danych: Firma zbiera dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, a w przypadku osób korzystających z określonych usług także adres zamieszkania/pracy, numer konta bankowego, które są niezbędne do świadczenia usług, realizacji umów, celów marketingowych oraz informacyjnych.
  2. Podstawa prawna przetwarzania: Dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Firmę do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji umowy zawartej z Użytkownikiem.
  3. Ochrona danych: Firma stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, w szczególności chroni dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez nieuprawnioną osobę, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
  4. Prawa osób, których dane dotyczą: Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Udostępnianie danych

Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom zewnętrznym wyłącznie w celach realizacji umów i usług na rzecz Firmy, z zachowaniem pełnej ochrony i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zmiany w polityce prywatności

Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdy Użytkownik Serwisu jest zobowiązany do samodzielnego zapoznania się ze zmianami Polityki Prywatności.

Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z Polityką Prywatności, prosimy o kontakt pod adresem biuro@pozytywna-energia.com lub telefonicznie pod numerem +48 574 777 546.